Logo mobile

Phân Hữu Cơ Sinh Học Chuyên Cây Cà Phê

+ Cung cấp hữu cơ, trung vi lượng, axit humic cho cây trồng.
+ Phát triển rễ tốt, giúp cứng cây, hạn chế sâu bệnh, tuyến trùng rễ ở cây
+ Tăng năng suất, chất lượng nông sản

+ Hữu cơ: 22%, Nts: 2,5%, Axit Humic: 2,5%, Độ ẩm: 25%
+ Hợp chất Humat, enzym, coenzym, phân gà, phân cút, than bùn đã qua xử lý
+ Các vi lượng khác: Bo, Cu, Zn, Co, Mn
+ Bổ xung Trichoderma, Pseudomonas.

+ Khối lượng: 40Kg

Đang cập nhật dữ liệu